ទិន្នន័យ កូរ៉ូណា19 ក្នុងខែត្រក្យង់សាំងណាមតូ

ទិន្នន័យ កូរ៉ូណា19 ក្នុងខែត្រក្យង់សាំងណាមតូ

Last Updated ( 2022.5.21. 0:00 )

អ្នកឆ្លងជំងឺ

 • សរុប

  1,064,524

 • អ្នកជំងឺថ្មី។

  1,515

 • ជាសះស្បើយ

  1,063,197

 • អ្នកស្លាប់

  1,201

 • កំពុងសំរាកពេទ្យ

  126

※Move scroll bar from left to right.

경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
ឆាំងវ៉ុន ជីនជូ ធុងយ៉ង់ សាឆន់ គីមហេ មីលយ៉ាង កចេ យំាងសាន ​អើយរ៉ង់
362873 116461 38705 34954 179031 28635 82634 118175 5943
경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
ហាម៉ាន ឆាំងញ៉ង់ កូសង់ ណាមហេ ហាទុង សានឆឹង ហាំយ៉ាង កឆាំង ហាប់ឆន់
17092 15158 12878 9200 9660 8026 9875 18659 9662
TOP