ទិន្នន័យ កូរ៉ូណា19 ក្នុងខែត្រក្យង់សាំងណាមតូ

ទិន្នន័យ កូរ៉ូណា19 ក្នុងខែត្រក្យង់សាំងណាមតូ

Last Updated ( 2023.08.31.0:00 )

អ្នកឆ្លងជំងឺ

 • សរុប

  2,068,278

 • អ្នកជំងឺថ្មី។

  1,942

 • ជាសះស្បើយ

  2,066,174

 • អ្នកស្លាប់

  2,085

 • កំពុងសំរាកពេទ្យ

  19

※Move scroll bar from left to right.

경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
ឆាំងវ៉ុន ជីនជូ ធុងយ៉ង់ សាឆន់ គីមហេ មីលយ៉ាង កចេ យំាងសាន ​អើយរ៉ង់
694874 222598 69401 71924 348817 57782 152163 230893 12403
경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
ហាម៉ាន ឆាំងញ៉ង់ កូសង់ ណាមហេ ហាទុង សានឆឹង ហាំយ៉ាង កឆាំង ហាប់ឆន់
32111 30546 25526 18636 19753 15976 18705 34080 19031
TOP