ទិន្នន័យ កូរ៉ូណា19 ក្នុងខែត្រក្យង់សាំងណាមតូ

ទិន្នន័យ កូរ៉ូណា19 ក្នុងខែត្រក្យង់សាំងណាមតូ

Last Updated ( 2022.9.27. 0:00 )

អ្នកឆ្លងជំងឺ

 • សរុប

  1,480,292

 • អ្នកជំងឺថ្មី។

  2,214

 • ជាសះស្បើយ

  1,478,778

 • អ្នកស្លាប់

  1,468

 • កំពុងសំរាកពេទ្យ

  46

※Move scroll bar from left to right.

경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
ឆាំងវ៉ុន ជីនជូ ធុងយ៉ង់ សាឆន់ គីមហេ មីលយ៉ាង កចេ យំាងសាន ​អើយរ៉ង់
500011 161089 50590 50783 247864 40475 112033 163830 8761
경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
ហាម៉ាន ឆាំងញ៉ង់ កូសង់ ណាមហេ ហាទុង សានឆឹង ហាំយ៉ាង កឆាំង ហាប់ឆន់
23438 21459 17739 13237 14002 11432 13840 25782 13756
TOP