ទិន្នន័យ កូរ៉ូណា19 ក្នុងខែត្រក្យង់សាំងណាមតូ

ទិន្នន័យ កូរ៉ូណា19 ក្នុងខែត្រក្យង់សាំងណាមតូ

Last Updated ( 2023.06.09.0:00 )

អ្នកឆ្លងជំងឺ

 • សរុប

  1,890,390

 • អ្នកជំងឺថ្មី។

  1,386

 • ជាសះស្បើយ

  1,888,398

 • អ្នកស្លាប់

  1,982

 • កំពុងសំរាកពេទ្យ

  10

※Move scroll bar from left to right.

경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
ឆាំងវ៉ុន ជីនជូ ធុងយ៉ង់ សាឆន់ គីមហេ មីលយ៉ាង កចេ យំាងសាន ​អើយរ៉ង់
634009 204678 62799 65525 317194 52538 140214 211214 11209
경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
ហាម៉ាន ឆាំងញ៉ង់ កូសង់ ណាមហេ ហាទុង សានឆឹង ហាំយ៉ាង កឆាំង ហាប់ឆន់
29478 27835 23077 16860 17945 14717 17321 31722 17239
TOP