ទិន្នន័យ កូរ៉ូណា19 ក្នុងខែត្រក្យង់សាំងណាមតូ

ទិន្នន័យ កូរ៉ូណា19 ក្នុងខែត្រក្យង់សាំងណាមតូ

Last Updated ( 2023.1.30. 0:00 )

អ្នកឆ្លងជំងឺ

 • សរុប

  1,795,223

 • អ្នកជំងឺថ្មី។

  561

 • ជាសះស្បើយ

  1,793,344

 • អ្នកស្លាប់

  1,840

 • កំពុងសំរាកពេទ្យ

  39

※Move scroll bar from left to right.

경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
ឆាំងវ៉ុន ជីនជូ ធុងយ៉ង់ សាឆន់ គីមហេ មីលយ៉ាង កចេ យំាងសាន ​អើយរ៉ង់
604227 193985 59844 62136 302992 49658 133681 202392 10562
경남 18개 시·군별 확진자 수에 관한 표입니다.
ហាម៉ាន ឆាំងញ៉ង់ កូសង់ ណាមហេ ហាទុង សានឆឹង ហាំយ៉ាង កឆាំង ហាប់ឆន់
27966 26285 21762 16183 17232 13979 16609 30466 16651
TOP